Ara
TEMİZLE
İş deneyimini gösteren belgeler/İhaleye katılımda yeterlik kuralları/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/İş hacmini gösteren belgeler

1-İş deneyimini gösteren belgeler-İhale konusu işe ait Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde iş deneyim belgesindeki işin 36 ay süreli 34 adet şoför ve 29 adet operatör ile belediyeye ait araçlar ve iş makinalarının kullanımı işi yani işçilik hizmet alımı işi olduğu, ihale konusu işin ise kömür torbalama tesisi çalıştırma, kömür yıkama tesisi çalıştırma ve kazı-yükleme ve nakliye esaslı tüm hizmet işleri olduğu anlaşıldığından iş deneyim belgesindeki işin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer verilen benzer iş tanımını karşılamadığına dair…

2-İş deneyimini gösteren belgeler/İhaleye katılımda yeterlik kuralları-ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesi, EKAP vasıtasıyla üzerindeki belge numarası esas alınarak sorgulandığında sunulan belgede yer alan bilgilerin EKAP üzerinde kayıtlı belgede yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, ayrıca başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin sözleşme tarihi ve ifa süresi üzerinden bir takım çıkarımlar yapmak suretiyle işin kabul tarihine ilişkin iddialarda bulunulmakla birlikte bu hususu destekler nitelikte herhangi bir somut bilgi/belgenin başvuru kapsamında sunulmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmadığına dair…

3-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler-ihaleye katılacak tüzel kişi istekliler tarafından ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması gerektiğine dair…

4-İş hacmini gösteren belgeler-istekli tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosunda cari oranın 136%, öz kaynak oranının 49%, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 42% şeklinde belirtildiği görülmüştür. Ancak anılan istekli tarafından bilanço sunulduğu, bilançodaki bilgiler esas alınarak yapılan hesaplamalarda ise bilanço oranlarının değerlerine ulaşıldığı anlaşılmış olup, bilanço bilgileri tablosunda yapılan bahse konu yüzdelik gösterimin esasa etkili bir sonucu olmadığına dair…

Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/İş deneyimini gösteren belgeler

1- Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu-Başvuru sahibinin işletme kayıt belgesinin Depo Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmelere ait toplu yemek yapılmasına uygun belge olabilmesi için Gıda Mühendisi, Diyetisyen veya bunlara denk bölümlerden mezun olmuş sorumlu yöneticinin firma bünyesinde çalışıyor olması gerektiği yönünde iddiasına yönelik olarak ise, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te işletme kayıt belgesi “İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belge”  şeklinde tanımlandığından, söz konusu belgenin düzenlenebilmesi için yapılan başvurularda kullanılması zorunlu olan ve anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan “İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi ”nde, istihdamı zorunlu personel bilgilerine de yer verilmesi gerektiği dikkate alındığında,  “istihdamı zorunlu personel bilgilerine” yer verilmeyen bir başvuru üzerine işletme kayıt belgesi düzenlenebilmesi mümkün olmadığına dair…

 

2- İş deneyimini gösteren belgeler-İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında, ... Teks. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında imzalanan 17/07/2017 tarihli sözleşmenin sunulduğu, sözleşmeye konu işin “Kuruluş Mutfağında Günlük 110 Kişiye (Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği ve Akşam Yemeği ) Hazırlanması, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri (50 gün)” olduğu, sözleşme tutarının 214.500,00 TL ve işin süresinin 20/07/2017 – 29/09/2017 tarihleri arasını kapsadığı görülmüştür. Söz konusu sözleşmeye dayalı olarak 3 adet fatura sunulduğu,  31/07/2017 tarihli faturanın 34.320,00 TL, 30/09/2017 tarihli faturanın 90.090,00 TL ve 05/10/2017 tarihli faturanın 90.090,00 TL olduğu, faturaların toplam tutarının 214.500,00 TL olduğu ve sözleşme bedeli ile uyumlu olduğuna dair…

İş deneyim belgesi/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

1-iş deneyim belgesi-ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin olarak düzenlendiği ve mevzuat hükümleri karşısında, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için yaptıkları başvurularda, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşmenin sunulmasının zorunlu tutulduğu ancak uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesine dayanak sözleşmenin noter onaylı olmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup sunulan belgenin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair…

                                                                     

2-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler-ihale üzerinde bırakılan istekli ... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile diğer belgelerin son durumu gösterir nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekli... Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair…

Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklifler/sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler

İdare tarafından yapılmış olan düzenleme ile beklenmedik bir durum oluşması ihtimaline karşılık, hizmetin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla Giresun İli sınırları içerisinde bir mutfakla yapılmış olan sözleşmenin, bununla birlikte sözleşme imzalanan mutfağa ait İşletme Kayıt Belgesi, kapasite raporu ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile bu yemek fabrikasına ait, resmi bir laboratuvardan alınmış, son bir yıla ait, en az 6 (altı) adet yemek numune ve analiz raporunu/raporlarının, yükleniciyle sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmuş olmasının istenildiği görülmüştür. İhalenin taşımalı şekilde eğitim gören hastanede yatan hastalar ve refakatçiler ile hastane personeline verilecek yemek alımı hizmeti olduğu, denetim gerektiren ve gecikmelere mahal verilmemesi gereken bir hizmet olduğu, bunun yanında hizmetin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği, bu nedenle idare tarafından yangın, su basması, arıza ve buna benzer yemek çıkartmaya engel beklenmedik bir durum oluşması durumunda aynı il sınırları içerisinde bir mutfakla yapılan sözleşmenin, söz konusu mutfağın faal ve yeterli kapasiteyi haiz olduğunu gösterir İşletme Kayıt Belgesi, Kapasite Raporu ve TS 8985 sayılı TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin, son bir yıla ait en az 6 adet numune/analiz raporunun sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmeksizin, sözleşme imzalanma aşamasından önce sunulmasının istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığına dair…

 
Bilanço veya eşdeğer belgeler/İş hacmini gösteren belgeler

1-İş Hacmini Gösteren Belgeler-iş hacmini gösteren belgelerin, isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ile taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar olduğu, iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde yukarıda bahsi geçen her iki belgenin idarece istenilmesinin zorunlu olduğu, bu durumda isteklilerin yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunmasının yeterli olacağı, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunmasının mümkün olduğu, ayrıca istekliler tarafından sunulan iş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesinin ise; yıllık toplam cironun ve faturaların güncellenerek değerlendirilmeye alınacağına dair…                                                                                         

 

2-Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler-Yönetmelik’in 35’nci maddesindeki hüküm gereğince yıllara yaygın inşaat maliyet kalemlerinin bilanço bilgileri tablosunda yer alan kalemler olduğu, söz konusu maliyet kalemlerinin gelir tablosuna ait kalemler olmadığı, anılan kalemlerin cari oran hesabı ve öz kaynak oranı hesabında kullanılması gerektiği ve söz konusu kalemlerin gelir tablosuna eklenemeyeceği ve taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu iddianın yerinde olmadığına dair…

İlk Önceki ... 11 12 13 14 15 16 Sonraki Son