Ara
TEMİZLE
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklifler/sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler

İdare tarafından yapılmış olan düzenleme ile beklenmedik bir durum oluşması ihtimaline karşılık, hizmetin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla Giresun İli sınırları içerisinde bir mutfakla yapılmış olan sözleşmenin, bununla birlikte sözleşme imzalanan mutfağa ait İşletme Kayıt Belgesi, kapasite raporu ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile bu yemek fabrikasına ait, resmi bir laboratuvardan alınmış, son bir yıla ait, en az 6 (altı) adet yemek numune ve analiz raporunu/raporlarının, yükleniciyle sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmuş olmasının istenildiği görülmüştür. İhalenin taşımalı şekilde eğitim gören hastanede yatan hastalar ve refakatçiler ile hastane personeline verilecek yemek alımı hizmeti olduğu, denetim gerektiren ve gecikmelere mahal verilmemesi gereken bir hizmet olduğu, bunun yanında hizmetin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği, bu nedenle idare tarafından yangın, su basması, arıza ve buna benzer yemek çıkartmaya engel beklenmedik bir durum oluşması durumunda aynı il sınırları içerisinde bir mutfakla yapılan sözleşmenin, söz konusu mutfağın faal ve yeterli kapasiteyi haiz olduğunu gösterir İşletme Kayıt Belgesi, Kapasite Raporu ve TS 8985 sayılı TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin, son bir yıla ait en az 6 adet numune/analiz raporunun sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmeksizin, sözleşme imzalanma aşamasından önce sunulmasının istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığına dair…

 
Bilanço veya eşdeğer belgeler/İş hacmini gösteren belgeler

1-İş Hacmini Gösteren Belgeler-iş hacmini gösteren belgelerin, isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ile taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar olduğu, iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde yukarıda bahsi geçen her iki belgenin idarece istenilmesinin zorunlu olduğu, bu durumda isteklilerin yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunmasının yeterli olacağı, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunmasının mümkün olduğu, ayrıca istekliler tarafından sunulan iş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesinin ise; yıllık toplam cironun ve faturaların güncellenerek değerlendirilmeye alınacağına dair…                                                                                         

 

2-Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler-Yönetmelik’in 35’nci maddesindeki hüküm gereğince yıllara yaygın inşaat maliyet kalemlerinin bilanço bilgileri tablosunda yer alan kalemler olduğu, söz konusu maliyet kalemlerinin gelir tablosuna ait kalemler olmadığı, anılan kalemlerin cari oran hesabı ve öz kaynak oranı hesabında kullanılması gerektiği ve söz konusu kalemlerin gelir tablosuna eklenemeyeceği ve taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu iddianın yerinde olmadığına dair…

Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Düşük Teklifler/Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler/İş Hacmini Gösteren Belgeler/İş Deneyimini Gösteren Belgeler/Ortaklık Durum Belgesi

1-Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Düşük Teklifler-ihalede verilen diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespit edileceği ve tespit edilen bu tekliflerin reddedilmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak sorgulamaya tabi tutulacağı, sorgulama sonrasında açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlenmesi, ihalenin anılan maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesi, ayrıca yaklaşık maliyeti eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi konularında Kurumca hazırlanacak ikincil mevzuatın esas alınması gerektiğine dair…

 

2-Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler-iş ortaklığında her iki ortak tarafından ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini tevsik etmek amacıyla ilgili meslek mensubu tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ve net satışları gösteren tablo ile ekinde ilgili dönemlere ait bilançolar ve gelir tablolarının sunulduğu, söz konusu belgelerde ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’de öngörülen ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini karşıladığına ilişkin ilgili meslek mensubunun tespitlerinin yer aldığı ve bu çerçevede sunulan ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin İdari Şartname’de öngörülen yeterlik kriterlerini karşıladığına dair…

 

3-İş Hacmini Gösteren Belgeler- ...... İş Ortaklığında her iki ortak tarafından ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini tevsik etmek amacıyla ilgili meslek mensubu tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ve tablo ile ekinde ilgili dönemlere ait bilançolar ve gelir tablolarının sunulduğu, söz konusu belgelerde .... İş Ortaklığının İdari Şartname’de öngörülen ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini karşıladığına ilişkin ilgili meslek mensubunun tespitlerinin yer aldığı ve bu çerçevede sunulan ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin İdari Şartname’de öngörülen yeterlik kriterlerini karşıladığına dair…                                                                    

 

4-İş Deneyimini Gösteren Belgeler- iş deneyim belgesi sahibinin belgede gösterilen süre boyunca ilgili görevlerde çalışmadığı, belge sahibinin görevlendirme olurlarının eksik olduğu, SGK hizmet dökümlerinin eksik olduğu ileri sürülmekte ise de, ... İş Ortaklığı tarafından sunulan iş denetleme belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlendiği ve başvuru sahibi tarafından bu iddiaları destekleyici nitelikte bilgi ve belge de sunulmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddialara ilişkin olarak değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığına dair…               

 

5-Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Düşük Teklifler-Başvuru sahibi tarafından bazı iş kalemlerine ilişkin teklif edilen fiyatların, hangi hesaplama yöntemiyle ulaşıldığına ilişkin ayrıntılarına itirazen şikayet dilekçesinde yer verilmeyen tutarlardan aşağı olamayacağı ileri sürülmekte ise de, Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarında öngörülen şekil kurallarına uygun şekilde ve belgelere dayalı olarak yapılan açıklamaların başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda “sunulan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklif savunması yapılabilmesinin mümkün olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi mümkün bulunmadığına dair…

İhaleye katılımda yeterlik kuralları/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

İhalede isteklilerin teklif ettiği makinelerin Teknik Şartname ’de yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığı, İdari Şartname ‘de düzenlenen ve teklif kapsamında sunulan tedarik edilecek malzemenin katoloğu /ürün marka modelini belirten belge ile teknik şartnameye cevap belgelerinin incelenmesi sonucu anlaşılması gerektiği, 27.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde, sunulan malzemenin katoloğu/ürün marka modelini belirten belge ile teknik şartnameye cevap belgelerinin incelenip incelenmediğinin anlaşılamadığı, İdari Şartname ‘de, İhale İlanında ve ihale dokümanında demo yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla idare tarafından isteklilerin teklif ettiği ürünün teknik şartnamedeki özellikleri taşıyıp taşımadığının, yeterlik kriteri olarak belirtilmeyen demo uygulaması üzerinden değerlendirilemeyeceği, bu durumda yapılan demo sonucunda teklifi uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmasının gerektiği, bu tekliflerin Teknik Şartname ‘de yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığı, teklif kapsamında sunulan tedarik edilecek malzemenin katoloğu/ürün marka modelini belirten belge ile teknik şartnameye cevap belgelerinin incelenerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiğine dair

Belgelerin Sunuluş Şekli/Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler Ve Kapasite Raporu/Yerli Malını Teklif Edenler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması/Demonstrasyon

1-Belgelerin sunuluş şekli/Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/Demonstrasyon- ihalede, istekliler tarafından teklif edilen cihazların Teknik Şartname ’de belirtilen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla 27.08.2018 tarihinde idare tarafından demonstrasyon yapıldığı anlaşıldığından, bahse konu istekli tarafından anguldruvaya ilişkin olarak teklif dosyasında orijinal olmayan ve isteklinin kendi düzenlediği katalogların sunulduğu yönünde alınan ihale komisyonu kararının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu istekli tarafından anguldruvaya ilişkin olarak internet üzerinden teyidi yapılabilen ÜTS kayıtlarının sunulduğu, ayrıca ihale dokümanında belirtilen teknik kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı hususunun muayene kabul aşamasında tekrar teyit edileceği dikkate alındığında, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığına dair

2-Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması- ihalede yerli malı teklif eden isteklilere % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı, söz konusu isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için ise teklif ettikleri mallara ilişkin olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunmalarının zorunlu olduğuna dair

 
Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler/İş deneyimini gösteren belgeler/iş deneyim belgesi

1-Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler-analiz formatlarında yer alan jel dinamit yerine Powerjel Magnum (dinamit) kullanılmayacağı ilgili görüş yazısı ile teyit edildiğinden idarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasını aynı gerekçe ile uygun bulmaması işleminin yerinde olduğuna dair

2-Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler- yönetim kurulunun yetkisinin uzatılmasına dair kararın genel kurul yerine yönetim kurulu tarafından alınmadığı, ... Mutlu’nun genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyesi seçildiği, yönetim kurulu başkanlığı görevinin uzatılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı, Türk Ticaret Kanunu’nun 366’ncı maddesinin birinci fıkrasında yönetim kurulunun her yıl üyeleri arasından bir başkan seçeceğinin belirtildiğine dair

3-İş deneyimini gösteren belgeler/iş deneyim belgesi- ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağına ait ... Mehmet Kurugöllü adına düzenlenmiş “Dalaman-Akköprü Barajı ve HES İnşaatı” işine ilişkin iş yönetme belgesinde ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin iş deneyim tutarının 2.451.474,78 TL olduğu, bu tutarın beşte birinin 490.294,96 TL’ye karşılık geleceği ve güncellendiğinde 79.072.125,34 TL’ye ulaşılacağı, bu tutarın teklif edilen bedelin %30 ile %50’si arasında olduğu, bu nedenle de idarece anılan İş Ortaklığına teknik değer nitelik puanı olarak 1 puan verilmesinde mevzuata ve dokümana aykırılık olmadığına dair                                        

4-Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler- ş Ortaklığı tarafından EPDK’nın resmi web sayfası üzerinde şikâyete konu ihalenin ilan tarihi ile ihale tarihi arasında Erzurum ili akaryakıt bayi fiyatlarına yönelik yapılan sorgulamaya ilişkin bir çıktı sunulduğu, burada MOİL marka motorinin fiyatının 3,52 TL olduğu, EPDK’nın resmi web sayfası üzerinden yapılan sorgulama neticesinde bu fiyatın teyit edildiği, bu nedenle de ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının mazot girdisi için sunduğu açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesinde yer alan “İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.” açıklamasına uygun olduğuna dair

Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/Demonstrasyon/Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

1-Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu/Demonstrasyon: ihale komisyonu üyelerinin ve firma yetkilisinin katılımıyla söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu cihazlara ilişkin olarak yeniden demonstrasyon yapılması, demonstrasyon işleminde teklife konu ürün/ürünlerin fiziksel ve görsel denetiminin yapılması, demonstrasyon neticesinde aykırılık tespit edilmesi halinde bu aykırılıkların açık ve somut bir şekilde ortaya konulmuş olması, ayrıca bu hususların demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi, bahse konu tutanağın ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilileri tarafından imzalanması, tutanağın firma yetkilisi tarafından imzalanmaması halinde ise bu hususun demonstrasyon tutanağında belirtilmesi gerektiğine dair

2-Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması:İstekli tarafından sunulan belgenin yalnızca hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuar grubu, reflektör, ayak pedalı, hekim taburesi ve bağlantı kutusundan oluşan Grup Dental marka Quattro model ürün grubuna ilişkin olarak düzenlendiği, aeratör başlığı, elektrikli mikromotor, anguldruva, ünite monte dolgu cihazı ve ünite monte kavitron için teklif dosyasında yerli malı belgesi sunulmadığı anlaşılmış olup, dolayısıyla sunulan yerli malı belgesinin ihale konusu alımın tamamını kapsamadığı, bu haliyle fiyat avantajı uygulanmasına esas olamayacağına dair.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler/sözleşme tasarısı

1-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Giderler: Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede, idarece birim fiyat teklif cetvelinin sadece çalıştırılacak personele ilişkin satır açmak suretiyle oluşturulduğu, İdari Şartname'deki teklif fiyata dâhil giderler arasında makine ve teçhizata ilişkin giderlerin teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği görülmüş, ancak bunlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır oluşturulmasının gerekli olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesine göre bu giderlerin hizmetin yürütülmesindeki sözleşme gideri ve genel giderler olarak değerlendirilebileceği, isteklilerin bu giderlere ait maliyetlerini hesaplayarak işçilik kalemi içerisinde teklif vermelerine engel bir durum olmadığına dair.

 

2-Sözleşme Tasarısı: İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16'ncı maddesinde, hizmetin ifa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde her bir aykırılık hali için belli oranlarda ceza kesileceğine dair düzenleme yer alsa da, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmadığı, ancak bu düzenlemelerin işin sözleşmeye uygun olarak uygulanmasında bir engel oluşturmayacağı, ayrıca bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve teklif vermeye engel teşkil etmediği, isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediğine dair…

İlk Önceki ... 11 12 13 14 Sonraki Son